Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-13.410-13.342-13.155-13.086
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten3.2273.1492.9892.919
Resultaat voor reservering-10.183-10.193-10.167-10.167
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-10.183-10.193-10.167-10.167
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-10.183-10.193-10.167-10.167
Mutaties MJB 2017 - 202091-60-96-113
Totaal saldo begroting na mutaties-10.092-10.253-10.262-10.279
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020-10.092-10.253-10.262-10.279

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

601 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIP.

-1.361

-1.392

-1.405

-1.314

602 WIJKTEAMS

-907

-918

-928

-939

603 INKOMENSREGELINGEN

-1.230

-1.365

-1.380

-1.380

604 BEGELEIDE PARTICIPATIE

-665

-629

-602

-571

605 ARBEIDSPARTICIPATIE

-304

-293

-304

-312

606 MAATWERKVOORZIENING (WMO)

-664

-665

-667

-669

6071 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

-2.731

-2.709

-2.689

-2.792

6072 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

-2.201

-2.251

-2.256

-2.271

6082 GEËSCALEERDE ZORG 18-

-29

-30

-30

-31

Totaal

-10.092

-10.253

-10.262

-10.279

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

601

SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIP.

-1.594

233

-1.361

602

WIJKTEAMS

-907

-907

603

INKOMENSREGELINGEN

-3.925

2.695

-1.230

604

BEGELEIDE PARTICIPATIE

-665

-665

605

ARBEIDSPARTICIPATIE

-304

-304

606

MAATWERKVOORZIENING (WMO)

-708

44

-664

6071

MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

-3.301

570

-2.731

6072

MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

-2.201

-2.201

6082

GEËSCALEERDE ZORG 18-

-29

-29

Totaal

-13.634

3.542

-10.092

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017

Bedrag
x € 1.000

Uitwerking meicirculaire hogere uitkeringen inzake WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.

 €       -437

Aanpassen budgetten Participatiewet n.a.v. mjb IASZ 2017.

 €        178

Aanpassen budgetten WMO (huishoudelijke hulp etc.), ombuigingen 2017-2020.

 €        310

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein.

 €          40

 €          91

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel