Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Cliënttevredenheids en –ervaringsonderzoeken

De onderzoeken geven inzicht in hoe cliënten de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de voorzieningen en hulpverlening in het sociaal domein ervaren. De resultaten worden benut om de dienstverlening verder te verbeteren.

Administratieve lastenverlichting

In regionaal verband werken we samen met zorgaanbieders in een traject dat moet leiden tot administratieve lastenverlichting.

Positionering Centrum voor Jeugd en Gezin

(Mede) aan de hand van de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek wordt bezien of en hoe de inrichting en organisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin aangepast moet worden.

Inkoop (voorzieningen Wmo en jeugd)

De inkoopcontracten worden verlengd met 1 jaar (2017). In de loop van 2017 wordt gekeken hoe de budgetten worden uitgeput en de contractafspraken worden uitgevoerd, in verband met de inkoopstrategie 2018 (aanbieders, dienstverlening en budget).

Transformatie jeugd

In regionaal verband worden de volgende drie thema’s uitgewerkt:

- passende zorg voor 16- tot 27-jarigen (problematiek 18-/18+)

- ontwikkeling ‘van dwang naar drang’;

- innovatieve vormen van integrale jeugdhulp

Bevorderen en faciliteren van burgerinitiatieven

Een sociaal bewogen en betrokken samenleving is een prettige samenleving. Initiatieven van inwoners die bijdragen aan maatschappelijke doeleinden en de sociale samenhang binnen de gemeente worden actief bevorderd en zo mogelijk gefaciliteerd.

Verkennen (nieuwe) mogelijkheden tot participatie

Nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving leiden tot een toename van deze deelname. Een manier om dit te doen is door maatschappelijke functies te laten samenkomen. Voorbeeld: de bibliotheek als ontmoetingsplaats en plek waar men op zoek kan gaan naar werk op de hiervoor ingerichte PC’s.

Bijdrage leveren aan ‘Vogelenzang Vitaal’