Begroting 2017

Kaders

Beleidskaders

Algemeen

Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Participatiewet c.a.

 • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete 2015
 • Verordening Wet inburgering
 • Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang 2013
 • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 • Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015
 • Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015
 • Beleidsregels Wet taaleis 2016
 • Beleidsregels minimabeleid (en aanvulling) 2015
 • Beleidsregels Schulddienstverlening
 • Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014
 • Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016