Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

 • Rijksbeleid
 • Omvang van de toegekende budgetten
 • (Boven)regionale samenwerking
 • Aantal jeugdigen
 • Toegang tot jeugdhulp loopt in de meeste gevallen langs andere wegen (huisarts etc.)
 • Privacyaspecten
 • Hoge aantal zorgaanbieders en vrij gevestigden
 • Aantal uitkeringsgerechtigden
 • Concurrentie op banen (ouderen, statushouders, garantiebanen)
 • Samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond
 • Invulling Beschut Werk

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal (in rood: naam indicator)

Eenheid – Bron

Uitkomst - jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12- t/m 21-jarigen

Bron: Verwey Jonker Instituut-Kinderen in Tel

2,14%

Jaar: 2011

1,46%

Jaar: 2012

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

1,59%       

Jaar: 2011

1,80%

Jaar: 2012

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

461,2

Jaar: 2014

471,6

Jaar: 2015

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Bron: CBS

62,8%

Jaar: 2014

63,2%

Jaar: 2015

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12-jarigen

Bron: Verwey Jonker Instituut-Kinderen in Tel

1,05%

Jaar: 2011

1,32%

Jaar: 2012

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22-jarigen

Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

0,07%

Jaar: 2011

0,06%

Jaar: 2012

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Bron: CBS

138,5    

Jaar:  2015

Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: CBS

160,7

Jaar: 2015

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: CBS

6,1

Jaar: 2015

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: CBS

0,5

Jaar: 2015

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Bron: CBS

0,3

Jaar: 2015

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Bron: GMSD

585

Jaar: 2015