Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-9.497-9.524-9.587-9.587
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten30.32430.37330.63130.631
Resultaat voor reservering20.82720.84921.04421.044
Toevoeging aan de reserves-636-643-644-644
Onttrekking aan de reserves1.9551.3921.3761.376
Resultaat na reservering22.14621.59821.77621.776
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)22.14621.59821.77621.776
Mutaties MJB 2017 - 2020-1.191-910-1.125-882
Totaal saldo begroting na mutaties20.95520.68820.65120.894
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 202020.95520.68820.65120.894

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

001 BESTUUR

-1.400

-1.390

-1.359

-1.385

002 BURGERZAKEN

-358

-366

-383

-383

003 BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN

345

353

361

365

004 OVERHEAD

-6.867

-6.838

-6.923

-7.020

005 TREASURY

372

380

388

389

0061 OZB WONINGEN

5.947

6.047

6.150

6.253

0062 OZB NIET-WONINGEN

1.173

1.193

1.214

1.235

0063 PARKEERBELASTING

1.173

1.191

1.210

1.228

0064 BELASTING OVERIG

812

813

814

815

007 ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON

18.482

18.777

18.880

19.095

008 OVERIGE BATEN EN LASTEN

154

-31

-241

-239

010 MUTATIES RESERVES

1.122

559

542

542

Totaal

20.955

20.688

20.651

20.894

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

001

BESTUUR

-1.418

18

-1.400

002

BURGERZAKEN

-869

511

-358

003

BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN

-32

377

345

004

OVERHEAD

-7.734

867

-6.867

005

TREASURY

-38

410

372

0061

OZB WONINGEN

-333

6.280

5.947

0062

OZB NIET-WONINGEN

-384

1.557

1.173

0063

PARKEERBELASTING

1.173

1.173

0064

BELASTING OVERIG

812

812

007

ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON

18.482

18.482

008

OVERIGE BATEN EN LASTEN

56

98

154

010

MUTATIES RESERVES

-636

1.759

1.122

Totaal

-11.386

32.341

20.955

Toelichting taakveld 0.4 Overhead.

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017

Bedrag
x € 1.000

Wijzigingen naar aanleiding wijziging BBV:

Aan investeringen moet met ingang van 1-1-2017 rente worden toegerekend
door middel van het renteomslagpercentage.

 €       -482

M.i.v. 1-1-2017 wordt er geen rente meer toegerekend aan
de dekkingsreserves t.b.v. riolering en dorpshuis Vogelenzang.

 €        176

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 0,
volgens de BBV moet de overhead verantwoord worden op dit programma (kostenplaats
bestuursapparaat is hiermee komen te vervallen).

 €       -641

Overige wijzigingen:

Aanpassen rente (vaste geldleningen) en kapitaallasten overhead.

 €       -164

Lagere bijdrage dekkingsreserves riolering i.v.m. lagere toerekening rente (renteomslag-
percentage in plaats van vaste rente per investering).

 €       -175

Hogere afdracht rijksleges reisdocumenten/rijbewijzen en ombuigingen MJB 2017-2020.

 €       -114

Vervallen toerekening rente aan project Vijverpark (MH).

 €       -154

Hogere opbrengst OZB trendmatige verhoging 1,7% cf. Kadernota 2017 en areaaluitbreiding. 

 €        186

Opbrengst parkeergelden verhoogd op niveau van gemiddelde ontvangen parkeergelden  
over de laatste jaren.

 €        135

Nadeel betreft niet doorgaan van trendmatige verhogingen precario op netwerken.

 €       -102

Aanpassen algemene uitkering en decentralisaties WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.

 €        212

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning.

 €         -68

 €    -1.191

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel