Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

De omgeving verandert: opgaven worden complexer en raken meerdere partijen. Participatie en mogelijkheden daarvoor zijn onderdeel van de opgave. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben onzekere gevolgen. De rol van de gemeente verandert, met meer aandacht voor de belangen van de verschillende partijen.

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016*

Begroting 2017

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,96 fte

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,79 fte

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 619

Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen)

12,50 %

Overhead (% van totale lasten)

14,57 %

* Het gaat om nieuwe kengetallen, voor 2016 zijn geen cijfers beschikbaar. Daarom wordt gestart met een raming 2017.