Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-7.407-7.598-7.738-7.738
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten7.3797.6137.7747.774
Resultaat voor reservering-28153636
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-28153636
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-28153636
Mutaties MJB 2017 - 2020307275254264
Totaal saldo begroting na mutaties279290290301
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020279290290301

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

701 VOLKSGEZONDHEID

-733

-739

-743

-748

702 RIOLERING

697

707

735

749

703 AFVAL

718

724

707

713

704 MILIEUBEHEER

-452

-458

-464

-470

705 BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIA

49

55

55

56

Totaal

279

290

290

301

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

701

VOLKSGEZONDHEID

-733

-733

702

RIOLERING

-2.866

3.564

697

703

AFVAL

-2.578

3.296

718

704

MILIEUBEHEER

-452

-452

705

BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIA

-285

334

49

Totaal

-6.915

7.194

279

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017

Bedrag
x € 1.000

Wijzigingen naar aanleiding wijziging BBV:

Aanpassing toerekening overhead/BTW taakveld afval

 €        222

Aanpassing toerekening overhead/BTW taakveld riolering

 €        128

Aanpassing toerekening overhead/aanwending egalisatiereserve taakveld begraafplaats

 €         -35

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 7 Volksgezondheid en milieu.

 €           -8

 €        307

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel