Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

Klimaatontwikkeling en -adaptie

Het klimaat verandert en leidt o.a. tot grotere en heftiger buien. Het (hemel)watersysteem en de afvalwaterketen moeten deze neerslag kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte.

Relatie met Buitenruimte

Om efficiënt e werken vindt afstemming plaats met onderhoud en reconstructies van de bovengrond, bijvoorbeeld groot wegonderhoud. Dit kan beteken dat rioleringswerken kunnen worden uitgesteld of juist vervroegd worden uitgevoerd.

Lijkbezorging

Er is een trend gaande dat vaker wordt gekozen voor cremeren en uitstrooien van de as in de natuur. Deze trend zorgt voor minder inkomsten voor de Algemene Begraafplaatsen.

EPR

De eikenprocessierups is in de regio in opmars, deze zal binnen enkele jaren Bloemendaal bereiken en leiden tot (hoge) kosten voor de bestrijding.

De organisatie van de volksgezondheid

De GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken  van de tien gemeenten in Kennemerland.  De beleidsvrijheid van gemeenten is daardoor beperkt op het gebied van jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, technische hygiëne zorg en infectieziektebestrijding. Op het gebeid van gezondheidsbevordering hebben we als gemeente wel beleidsvrijheid en sluiten we aan op de lokale situatie. Regionale en lokale instellingen werken hierbij nauw samen.

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

200 kilo

195 kilo

Hernieuwbare elektriciteit

0,6% (2014)