Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-5.055-5.054-5.102-5.102
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten1.0681.0551.0621.062
Resultaat voor reservering-3.987-3.999-4.040-4.040
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-3.987-3.999-4.040-4.040
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-3.987-3.999-4.040-4.040
Mutaties MJB 2017 - 202011610310059
Totaal saldo begroting na mutaties-3.871-3.896-3.940-3.981
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020-3.871-3.896-3.940-3.981

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

501 SPORTBELEID EN ACTIVERING

-372

-376

-381

-386

502 SPORTACCOMODATIES

-98

-105

-112

-108

503 CULTUURPRES.,-PROD.,-PARTICIP

-588

-598

-608

-618

505 CULTUREEL ERFGOED

-120

-122

-124

-126

506 MEDIA

-513

-519

-526

-532

507 OPENBAAR GROEN EN (OPENL)RECRE

-2.180

-2.175

-2.190

-2.211

Totaal

-3.871

-3.896

-3.940

-3.981

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

501

SPORTBELEID EN ACTIVERING

-372

-372

502

SPORTACCOMODATIES

-405

307

-98

503

CULTUURPRES.,-PROD.,-PARTICIP

-849

261

-588

505

CULTUREEL ERFGOED

-120

-120

506

MEDIA

-513

-513

507

OPENBAAR GROEN EN (OPENL)RECRE

-2.666

486

-2.180

Totaal

-4.926

1.054

-3.871

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017

Bedrag
x € 1.000

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 5.

 €          96

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

 €          20

 €        116

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel