Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Sport

  • Vaststelling sportnota 2017

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

  • Herijken Groenbeleidsplan / Onderhoudsplan groene kapitaalgoederen

Strand

  • Strandbeleid beleid voortzetten
  • Voorbereiden verplaatsing sportclubs
  • Blauwe Vlag 2017 behalen

Recreatie

  • Balans tussen wonen en recreëren in stand houden