Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-2.198-2.180-2.187-2.187
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten13131313
Resultaat voor reservering-2.185-2.167-2.174-2.174
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-2.185-2.167-2.174-2.174
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-2.185-2.167-2.174-2.174
Mutaties MJB 2017 - 2020173137138133
Totaal saldo begroting na mutaties-2.012-2.030-2.036-2.041
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020-2.012-2.030-2.036-2.041

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

101 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

-1.278

-1.280

-1.282

-1.283

102 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-734

-750

-755

-758

Totaal

-2.012

-2.030

-2.036

-2.041

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

101

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

-1.278

-1.278

102

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-746

12

-734

Totaal

-2.024

12

-2.012

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017

Bedrag
x € 1.000

Loonstijging 2,2 % cf. Kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 1.

 €        146

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 1 Veiligheid.

 €          27

 €        173

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel