Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

Om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is structureel aandacht nodig voor het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Rommel, zwerfvuil werkt verloedering in de hand. Goed voorbeeld doet goed volgen en heeft indirect invloed op (het gevoel van) veiligheid. Diverse handhavers en toezichthouders en overige betrokkenen (waaronder woningbouwverenigingen, medewerkers buitendienst) hebben hier een belangrijke taak.

Goed functionerende sociale opvang vergroot de leefbaarheid en veiligheid. Het Sociaal Team van de gemeente Bloemendaal is een lokaal samenwerkingsverband dat bestaat uit maatschappelijke zorg- en andere hulpverleningspartners, zoals de GGD, politie en woningbouwverenigingen. Doel is om samen in een zo vroeg mogelijk stadium mensen –op weg- te helpen die specifieke hulp nodig hebben en zo betrokken en actief te houden binnen de maatschappij.

De wijkagenten, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) oefenen binnen hun bevoegdheden controle, toezicht en handhaving uit op criminaliteit, overlast, verkeersovertredingen, milieuovertredingen en overtredingen van de Drank- en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening. Het gemeentelijke veiligheidsbeleid is sterk afhankelijk van hun capaciteit en inzet.

Jongerenwerk(st)ers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid door jongeren een samenkomst plek te bieden en ze in beweging te krijgen door het organiseren van diverse activiteiten. Positieve beïnvloeding van het gedrag van jongeren, het confronteren met consequenties van bepaalde gedragingen en duidelijkheid verschaffen over waarden normen hebben indirect invloed op de veiligheid.

Bevorderen van eigen initiatief van inwoners en ondernemers is landelijk beleid waar ook Bloemendaal op inspeelt. Bloemendalers richten WhatsApp groepen op voor ‘buurtpreventie’ en nemen deel aan Burgernet.

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Verwijzingen Halt

26

25

Harde kern jongeren

0

0

Winkeldiefstallen

8

9

Geweldsmisdrijven

74

75

Diefstallen uit woning

79

127

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

61

70