Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-2.197-1.638-1.670-1.670
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten1.0481.0651.0821.082
Resultaat voor reservering-1.148-573-588-588
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-1.148-573-588-588
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-1.148-573-588-588
Mutaties MJB 2017 - 2020253261269264
Totaal saldo begroting na mutaties-896-312-318-324
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020-896-312-318-324

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

801 RUIMTELIJKE ORDENING

-402

-411

-421

-431

802 GRONDEXPLOITATIE

-258

-262

-268

-268

803 WONEN EN BOUWEN

-236

361

370

375

Totaal

-896

-312

-318

-324

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

801

RUIMTELIJKE ORDENING

-502

100

-402

802

GRONDEXPLOITATIE

-270

12

-258

803

WONEN EN BOUWEN

-1.179

943

-236

Totaal

-1.950

1.055

-896

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017

Bedrag
x € 1.000

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 8.

 €        228

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing.

€          25

 €        253

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel