Begroting 2017

Inleiding

De verplicht voorgeschreven paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van de begroting.

Rond enkele thema’s (bijvoorbeeld het risicoprofiel, verbonden partijen, de bedrijfsvoering, financiering) wordt aanvullende informatie gegeven.

De volgende paragrafen zijn opgenomen:

  1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
  2. Lokale heffingen;
  3. Onderhoud kapitaalgoederen;
  4. Grondbeleid;
  5. Bedrijfsvoering en Overhead;
  6. Financiering;
  7. Verbonden partijen.

Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op reeds vastgesteld beleid en zal verwezen worden naar beleidsnota’s. De paragrafen behandelen de beleidsuitvoering zoals aangegeven in de nota(‘s), de nieuwe ontwikkelingen en de vraag of de inhoud van het beleid nog steeds van toepassing is. Het is van belang dat de betreffende beleidsnota actueel blijft door deze periodiek (bijvoorbeeld één keer in de vier jaar) zo nodig te actualiseren.