Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet wordt onderzocht welke consequenties de Omgevingswet heeft voor het ruimtelijke beleid en uitvoering in de gemeente Bloemendaal. De wet is nog niet vastgesteld. Participatie van omwonenden wordt reeds uitgebreid toegepast door initiatiefnemers en gemeente.

Binnen de regio en binnen de Metropool Regio Amsterdam worden ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid afgestemd. Dit geldt in het bijzonder voor de woningbouwtaakstelling (Regionaal Actieprogramma) en het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand.

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Gemiddelde WOZ-waarde

€ 557.000

-

Nieuw gebouwde woningen

70

126

Demografische druk

78,2%

-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden per jaar

€ 1.079

€ 1.097

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden per jaar

€ 1.158

€ 1.178