Begroting 2017

Inleiding

Inleiding

De financiële begroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) minimaal uit een uiteenzetting van de financiële positie, de toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten met toelichting.

De meerjarenraming gaat onder meer in op de uitgangspunten, grondslagen en incidentele baten en lasten. Zo is het mogelijk om een zicht te krijgen op het reëel duurzaam begrotingsevenwicht. Jaarlijks terugkerende lasten dienen gedekt te worden door jaarlijks terugkerende baten.

De financiële positie gaat in op de opbouw van het begrotingssaldo, reserves en voorzieningen alsmede het EMU-saldo.

Bij de overige overzichten vindt u de kosten bestuursdienst, recapitulatie taakvelden en de subsidielijst aan.