Begroting 2017

Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij eveneens een financieel belang heeft. Partijen waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang heeft en waaruit geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken onderdeel uit van een programma.

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een zetel in het bestuur dan wel stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Het financieel belang betekent dat middelen die de gemeente aan een derde partij ter beschikking heeft gesteld, niet terugontvangen kunnen worden in geval van faillissement en dat financiële problemen op de gemeente verhaald kunnen worden.

De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen (verbonden partijen). Gemeenschappelijke regelingen voeren beleid uit voor de gemeente wat in principe ook door de gemeente in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Men spreekt ook wel van verlengd lokaal bestuur. De gemeente mandateert als het ware deze verbonden partijen en blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen.

Onderstaand worden de verbonden partijen genoemd en wordt uiteengezet wat de doelstelling, de tijdsduur van de regeling, mogelijke ontwikkelingen en het financiële belang is.

  1. Vennootschappen en corporaties

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Bank Nederlandse Gemeenten  (BNG)           

NV

Den Haag

Bankier voor overheden

Onbepaald

Eneco Energie

NV

Rotterdam

Energievoorziening

Onbepaald

Meerlanden

NV

Rijsenhout

Afvalinzameling en verwerking

Onbepaald

  1. Stichtingen en verenigingen

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk)

Stichting

Heemstede

Inkoopsamenwerking

Onbepaald

Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)

Stichting

Haarlem

Aanbod van openbaar onderwijs

Onbepaald

  1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

GR

Haarlem

Openbare orde, gezondheid en veiligheid door Regionale brandweer en GGD Kennemerland

Onbepaald

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

GR

Cruquius

Sociale werkvoorziening

Onbepaald

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

GR

Overveen

Belastingheffing- en inning, uitvoering wet WOZ.

Onbepaald

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

GR

Heemstede

Uitvoering van taken Sociale zekerheid

Onbepaald

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West-Kennemerland”.

GR

Haarlem

Leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten.

Onbepaald

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

GR

Haarlem

Bereikbaarheid regio Zuid-Kennemerland

Onbepaald

Informatie Technologie 2015 (GRIT)

GR

Heemstede

Beheer en dienstverlening ICT Infrastructuur

Onbepaald

  1. Overige verbonden partijen

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Geen