Begroting 2017

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) bestaat uit waarnemend burgemeester dhr. B. Schneiders, wethouder dhr. N. Heijink, wethouder dhr. A. van Rijnberk en wethouder dhr. R. Kruijswijk. Elk collegelid beheert een zogenoemde portefeuille: een aantal onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke taken en dienstverlening.

Waarnemend burgemeester mr. B.B. (Bernt) Schneiders

Portefeuille:

 • De wettelijke taken ex art 170* t/m 180 Gemeentewet
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, BOA’s, rampenbestrijding, APV)
 • Integrale handhaving / handhavingsbeleid (wettelijke taken)
 • Integriteitsbeleid
 • Beleid(skaders) communicatie en burgerparticipatie (de burger)
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Verkiezingen
 • Naturalisatie(ceremonie)
 • (Regionale) samenwerking

*) De wettelijke taken komen niet in de plaats van primair toebedeelde portefeuilles, maar zijn aanvullend vanuit kwalitatieve toets.

Wethouder dhr. N.A.L. (Nico) Heijink (VVD) - 1e Loco burgemeester

Portefeuille:

 • Financiële en juridische zaken
 • Economische zaken (inclusief winkelstraten)
 • Beheer eigendommen (inclusief aandelen in nutsbedrijven, grondbezit)
 • Subsidiebeleid
 • Samenwerking GBKZ
 • Personeelszaken
 • Dienstverlening (burgerzaken, vergunningen, toezicht, handhaving)
 • Inkoop
 • Automatisering (ICT)
 • Sport en recreatie
 • Coördinerend wethouder strandzaken

Projectwethouder voor:

 • Park Brederode
 • Reinwaterpark
 • Park Vogelenzang (GGZ inGeest terrein Bennebroek)
 • Vitaliteit Vogelenzang

Wethouder dhr. A.T. (Ton) van Rijnberk (D66) – 2e Loco burgemeester

Portefeuille:

 • Transitie en transformatie Sociaal Domein
 • Sociale zaken (IASZ)
 • Zorg en welzijn
 • Jeugd, jeugdzorg en jongerenwerk, kinderopvang
 • Onderwijs
 • Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool)
 • Volksgezondheid/gezondheidszorg
 • Ouderenbeleid
 • Wonen en huisvesten aandachtsgroepen, sociale woningbouw
 • Statushouders

Wethouder dhr. R. (Richard) Kruijswijk (Groen Links) - 3e Loco burgemeester

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening (o.m. structuurvisie, bestemmingsplannen, omgevingswet) en omgevingsdienst
 • Bouwzaken (vergunningen, welstand, aanleg- en sloopvergunningen)
 • Natuur (o.m. beleid groenvoorziening, onderhoud), milieu en duurzaamheid
 • Monumenten
 • Verkeer en wegbeheer
 • Water(wegen) en riolering
 • Reiniging en afvalverwijdering
 • Speelvoorzieningen 

Projectwethouder voor:

 • Vijverpark
 • Dennenheuvel
 • Landgoederen (inclusief loket Landgoedeigenaren)
 • Haringbuys
 • Oldenhove